00/03/22

ImageDirectoryEntryToDataVK
sample_imghlp04_vbVK
sample_imghlp05_cVK
sample_imghlp04_cVK

00/03/08

sample_rgn14_vbVK
SetRectRgnVK

00/03/07

PtInRegionVK
sample_rgn13_vbVK

00/03/06

PaintRgnVK
sample_rgn12_vbVK

00/03/03

OffsetRgnVK
sample_rgn11_vbVK

00/03/02

InvertRgnVK
sample_rgn10_vbVK

00/03/01

GetRgnBoxVK
sample_rgn09_vbVK

00/02/29

FrameRgnVK
sample_rgn08_vbVK

00/02/28

CreateRoundRectRgnVK
sample_rgn07_vbVK

00/02/25

CreateRectRgnIndirectVK
sample_rgn06_vbVK

00/02/24

CreatePolyPolygonRgnVK
sample_rgn05_vbVK

00/02/23

CreatePolygonRgnVK
sample_rgn04_vbVK

00/02/22

CreateEllipticRgnIndirectVK
sample_rgn03_vbVK

00/02/21

CreateEllipticRgnVK
sample_rgn02_vbVK

00/02/18

CombineRgnVK
CreateRectRgnVK
FillRgnVK
sample_rgn01_vbVK

00/02/17

GdiCommentVK
sample_metafile12_vbVK

00/02/16

GetMetaFileBitsExVK
sample_metafile11_vbVK
SetWinMetaFileBitsVK

00/02/15

CopyMetaFileVK
GetWinMetaFileBitsVK
sample_metafile10_vbVK
SetMetaFileBitsExVK

00/02/14

CloseMetaFileVK
CreateMetaFileVK
sample_metafile09_vbVK

00/02/09

DeleteMetaFileVK
GetMetaFileVK
PlayMetaFileVK
sample_metafile08_vbVK

00/02/08

CopyEnhMetaFileVK
GetEnhMetaFileBitsVK
sample_metafile07_vbVK
SetEnhMetaFileBitsVK

00/02/07

GetEnhMetaFilePaletteEntriesVK
sample_metafile06_vbVK

00/02/04

GetEnhMetaFileHeaderVK
sample_metafile05_vbVK

00/02/02

GetEnhMetaFileDescriptionVK
sample_metafile04_vbVK

00/02/01

EnumEnhMetaFileVK
PlayEnhMetaFileRecordVK
sample_metafile03_vbVK